Tornar Imprimir

Notificació electrònica

Accedir al portal e-NOTUM

L’E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans quant a, etc.) i comunicacions de mitjans tècnics, amb totes les garanties jurídiques que estableixen la normativa vigent. Permet substituir el mecanisme tradicional de notificació basada en correu ordinari i suport de paper per un mecanisme totalment electrònic, mantenint totes les garanties legals associades a la seva gestió.

Aporten beneficis al Consell Comarcal de la Selva com a ciutadania:

  • Beneficis per al Consell Comarcal de la Selva: Immediatesa en la notificació i control de temps en els procediments de gestió. Estalvi de temps i costos en l'enviament i immediatament sobre els processos a l'estat de les notificacions enviades.
  • Beneficis per a la ciutadania: Facultat de recepció i accés a les notificacions en un espai virtual propi fins a 24x7, que permet la visualització centralitzada de totes les notificacions enviades del Consell Comarcal de la Selva. L’accés a les notificacions electròniques es pot fer mitjançant certificat digital o paraula de pas d’un sol ús.

Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
 
En el cas que un ciutadà estigui obligat a la relació telemàtica, segons l'article 14.2, sobre el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques  de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals de col•legiació obligatòria), cal que ens informi del correu electrònic i/o telèfon mòbil per tal de rebre els avisos de posada a disposició de notificacións electròniques, mitjançant el formulari normalitzat disponible dins l'apartat "Catàleg de models de sol·licituds i d'instàncies" de la Seu Electrònica o bé dins del mateix portal de la Transparència.
 
Notificacions en matèria de contractació

Respecte el tractament que pot aplicar el “Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de novembre, pel que es va aplicar el text restituït de la Llei de Contrats del Sector Públic”, que fa a la disposició addicional setzena (1.f) , ens diu que " f) Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i que tinc a la fase preparatòria com a les causes de la licitació, l'adjudicació i l'execució del contracte han de ser autenticats mitjançant una signatura ràpida reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, el 19 de desembre, de signatura pràctica. Els mitjans necessaris, informàtics o telemàtics emprats han de poder fer possible la signatura a les disposicions d'aquesta norma " (Podeu consultar l'article en aquest enllaç )

La classificació dels certificats digitals s'ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document: Nivells de seguretat

Es pot consultar al següent document Llista d'entitats i certificats classificats

 

Accedir al portal e-NOTUM